شماره حساب: ۴۳۶۲۵۳۷۳۵۰ بانک ملت شعبه توحید قابل واریز در سراسر کشور

شماره کارت شتاب بانک ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۰۴۵۳۱۶۸

شماره شبا: IR600120000000004362537350