اعضای فعال موسسه شناخت و مهار سرطان –  شمس

نام مسئولیت
شهرام اقبال زاده عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
دکتر سپیده امیدواری عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
دکتر رعنا برازنده مدیر اجرایی موسسه
مرتضی تفرشی عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
فاطمه تورنگ عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
دکتر فاطمه زارعی عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
دکتر مریم سلیمی عضو هئیت تحریریه  نشریه سروش شمس
فاطمه علی همتی عضو هیئت تحریریه نشریه سروش شمس
دکتر الهام محبی عضو هیئت تحریریه نشریه سروش شمس
دکتر محمود مختاریان عضو هیئت تحریریه نشریه سروش شمس
دکتر آذین نحوی جو  عضو هیئت تحریریه نشریه سروش شمس
بیتا صادقی مدیر مالی و حسابداری
علی جعفرمحمدی   مدیر پورتال

همیاران موسسه:

  • جناب آقای مهدی قاسمی
  • جناب آقای محمد میریان
  • خانم مینا غلامحسین فرد
  • سرکار خانم افسانه غلامحسین فرد
  • سرکار خانم زهره حقیری
  • سرکار خانم اعظم کریمی
  • سرکار خانم زهرا قاسمی
  • سرکار خانم مینو اسدی خمامی
  • سرکار خانم سمیه حسینی
 • سرکار خانم مریم حقیقی

فهرست