اعضای هیات مدیره موسسه شناخت و مهار سرطان – شمس

دکتر حبیب الله محمود زاده

متخصص جراحی سرطان

رییس هیات مدیره

رئیس انستیتوکانسر ایران

دکتر کاظم زنده دل 

متخصص اپیدمیولوژی سرطان

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران

دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان

دکتر محمد علی محققی

استاد جراحی سرطان

عضو هیات مدیره

رییس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر

رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان

سیامک قمری

از خیرین موسسه

عضو هیات مدیره

فاطمه پور حیدری

عضو هیات مدیره و خزانه دار

دکتر عطا الله قراجه ای 

متخصص جراحی سرطان

عضو علی البدل

دکتر فهیمه فرخ نیا

پزشک متخصص

عضو علی البدل

بازرسان موسسه شناخت و مهار سرطان – شمس

دکتر آذین نحوی جو

پزشک

بازرس

فاطمه علی همتی

بازرس علی البدل

فهرست