یکی از نیازهای اساسی بیماران دسترسی به مشاور آگاه میباشد تا هم اطلاعات کافی در خصوص بیماری را در اختیار وی قرار دهد و هم از نظر روی فرد بیمار را آماده مقابله در برابر این بیماری بکند.

فهرست