با توجه به هزینه های فراوان درمان سرطان و با توجه به نیاز تغذیه ای برخی از این بیماران عزیز و خانواده محترم ایشان موسسه اقدام تهیه و توزیع سبد کالا به مناسبت های مختلف مینماید.

فهرست