موسسه خیریه سرطان به پشتوانه خیرین عزیز و با همکاری داروخانه های مختلف توانسته تخفیفی هر چند اندک روی مبلغ پرداختی بیماران نیازمند مبتلا به سرطان اعمال نماید.

مکانیزم کمک های دارویی بگونه ای کاملا مسند انجام میشود و گزارشات آن آماده ارائه میباشد.

شماره حساب ویژه کمک های دارویی:

۲۴۷۰۱۶۲۷۵

شماره کارت ویژه کمک های دارویی:

۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۴۳۶۶۸

بانک رفاه کارگران بنام موسسه غیر دولتی شناخت و مهار سرطان (شمس)