نشریه مورد نظر را جهت مطالعه انتخاب نمایید

نشریه سروش شمس – پیش شماره ۴ – تیر ۱۳۹۷

راهکار افزایش آگاهی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنان در باره سلامت روان و سلامت معنوی؛ داوطلبان آموزش‌دیده؛ پیک سلامت و امید
دکتر سپیده امیدواری روان‌پزشک، دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حدود پنجاه‌درصد...
مهار شدنی است!
دکتر کاظم زنده دل سخنران بعدی بود، با نیم نگاهی به تجربه ها و پژوهش های خارجی، سخنان خود را بر مهار پذیر بودن اچ...

فهرست