اعضای فعال موسسه شناخت و مهار سرطان –  شمس

نام مسئولیت
زهره غلامحسین فرد مدیر داخلی
سید محمد میریان امور اداری
فاطمه همتی جذب مشارکت ها
جمیله مظفری امور صندوق ها
علیرضا وکیلی ورجوی مدیر هنری
صادق شاهیان نشریه سروش شمس
 دکتر محمود مختاریان  عضو شورای سیاست گذاری نشریه
 استاد تفرشی  عضو شورای سیاست گذاری نشریه
سمیه مجیدی  گرافیک
علی جعفرمحمدی   وبسایت