پژوهش صحیح در خصوص سرطان میتواند آثار بسیار مهمی را برای بهبود وضعیت آن در کشور ایفا نماید، لذا موسسه خیریه سرطان حمایت از طرح های پژوهشی برگزیده پژوهشگران را در دستور کار خود قرار داده است