اعضای هیات مدیره موسسه شناخت و مهار سرطان – شمس

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

دکتر کاظم زنده دل 

متخصص اپیدمیولوژی سرطان

قائم مقام و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان
انستیتو کانسر ایران

دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان

رییس هیات مدیره

آقای دکتر حبیب الله محمود زاده

متخصص جراحی سرطان

رئیس انستیتوکانسر ایران

عضو هیات مدیره

سیامک قمری

از خیرین موسسه

عضو هیات مدیره

دکتر محمد علی محققی

استاد جراحی سرطان

رییس مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر

رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان

عضو هیات مدیره و خزانه دار

فاطمه پور حیدری

عضو علی البدل

خانم دکتر فهیمه فرخ نیا

پزشک متخصص

عضو علی البدل

دکتر عطا الله قراجه ای 

متخصص جراحی سرطان