تابلو تسلیت

هزینه اجاره استند صرف درمان بیماران نیازمند مبتلا به سرطان خواهد شد.

قیمت اجاره هر کدام از استندها 500 هزار تومان می باشد.

جهت سفارش پس از انتخاب با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۵۷۸۵۲۲

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-37-56.jpg

کد:B01

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-37-59.jpg

کد:C01

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-37-57.jpg

کد:B02

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-37-52.jpg

کد:A01

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-37-58.jpg

کد:B03

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-38-00.jpg

کد:A02

https://shamsngo.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2018-06-25_11-38-02.jpg

کد:C02

فهرست