سرطان به من آموخت
بهتر ببینم
بهتر بشنوم
و بیشتر لذت ببرم
از داشته هایم
از وجود فرشته ای
مثل مادر
که وجودش
آرامشکده ای ست بی همتا
سرطان مرا درس ِ زندگی داد
که قضاوت نکنم ظاهر انسان ها را
سرطان سهم ِ من بود
تا یقین کنم که دستان خالقم
در دستان ِ من است
و مرا …
کمی بیشتر از دیگران دوست دارد

فهرست