خدمات موسسه شناخت و مهار سرطان –  شمس

  • ارائه کمک هزینه دارویی برای بیماران نیازمند
  • اهدای سبد کالا و تامین معیشت بیماران وخانواده آنان
  • اهدای لوازم التحریر در ابتدای سال تحصیلی
  • تامین تجهیزات بیمارستانی و درمانی بیماران
  • ارائه خدمات آموزش عمومی جهت پیشگیری از سرطان
  • خدمات مشاوره معنوی جهت تقویت روحیه بیماران مبتلا به سرطان
  • حمایت از طرح های پژوهشی در حمایت ازسرطان

فهرست