آدرس و تلفن دبیرخانه:
خیابان دکتر فاطمی غربی – روبروی بیمارستان امام رضا ارتش،
کوچه پروین – پلاک ۶ – واحد ۱۶ – تلفن: ۶۶۵۷۸۵۲۲-۰۲۱